Gizlilik ve Çerez Politikası

GİZLİLİK VE ÇEREZ POLİTİKASI

GİZLİLİK VE ÇEREZ POLİTİKASI

Göksan Pompa San. Ve Tic. AŞ (“Şirket”), 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında veri sorumlusu sıfatını haiz olarak, kişisel verilerin işlenmesinde hukuka uygunluk, dürüstlük ve şeffaflık ilkeleri çerçevesinde gerçekleştirdiği faaliyetleriyle, Kanun’a uyum ile ilgili sorumluluklarının farkındadır. Bu sorumluluklarının uzantısı olarak hazırlanmış işbu Gizlilik ve Çerez Politikasında (“Politika”),  www.seppump.com internet sitesi aracılığıyla siz site ziyaretçisi/kullanıcılarının toplanan kişisel verilerinin neler olduğuna ve bu verilerin nasıl işlendiğine, internet sitemizi ziyaretiniz esnasında hangi çerezlerin kullanıldığına ilişkin bilgilendirmeler yer almaktadır. 

 1. Hangi Veriler İşlenmektedir?

Şirket olarak hangi kişisel verilerinizi, Kanun ve ilgili sair mevzuat kapsamında, veri sorumlusu sıfatı ile işlediğimizi işbu başlık altında sizlere iletmekteyiz:

 • Kimlik (ad soyad, anne- baba adı, doğum tarihi, doğum yeri, medeni hali, nüfus cüzdanı seri sıra no, T.C. kimlik no, bakmakla yükümlü olduğu kişilerin adı soyadı gibi),
 • İletişim (açık adres, telefon numarası, ikametgah bilgisi, adres no, e-posta adresi, iletişim adresi, telefon no gibi),
 • Müşteri İşlem (sipariş bilgisi, talep bilgisi, şikayet gibi)
 • Pazarlama (çerez kayıtları, kampanya çalışmasıyla elde edilen bilgiler gibi),
 • İşlem Güvenliği (kullanıcı parolaları, IP adresi bilgileri, internet sitesi giriş çıkış bilgileri, şifre ve parola bilgileri gibi),
 •  

Şirket, İnternet sitemiz aracılığıyla sunulan hizmetlere erişimin ve sunulan hizmetlere ilişkin kullanım alışkanlıklarının tespit edilmesi amacıyla çerez yoluyla IP bilgileri toplamaktadır.

 1. Kişisel Verilerin İşlenme Yöntemleri ve Hukuki Sebepler

Şirket, kişisel verilerinizi, hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun şekilde, belirli, açık ve meşru olmakla beraber bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olacak şekilde işlemekte ve ilgili Kanun ve mevzuattaki yükümlülüklerine uygun hareket ederek kişisel verilerinizin korunması için gerekli her türlü güvenlik tedbirlerini almaktadır. Bu hususta, Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası’nı https://www.seppump.com/kisisel-verilerin-korunmasi-politikasi-basvuru-formu/ linki ile inceleyebilirsiniz.

Kişisel verileriniz, sitede yürütülen faaliyetler kapsamında otomatik veya otomatik olmayan yollarla, Kanun’un 5. maddesi çerçevesinde toplanmaktadır. Şirket ile iletişime geçmenize ve görüş ve önerilerinizi iletmenize yarayan info@seppump.com ve info@goksan.com.tr e-posta adresleri ve şirket telefon hatları ile bize ulaşmanız halinde, internet sitesinde yer alan Başvuru Formları sekmesinde yer alan formlar ve Bize Ulaşın sekmesinde yer alan İletişim Formu aracılığıyla veyahut internet sitemizde kullandığımız çerezler vasıtasıyla kişisel verileriniz işlenebilmektedir.   

Bu kapsamda, ilgili Kanun’un 5’inci maddesinin 2’nci bendi uyarınca, kişisel verileriniz kanunlarda açıkça öngörülmesi, bir sözleşmenin kurulması ve ifası ile ilgili olması, hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek için zorunlu olması, bir hakkın tesisi, kullanılması ve korunması için zorunlu olması, şirketin meşru menfaatleri için zorunlu olması, kullanıcının kendisi tarafından alenileştirilmiş olması halinde açık rızanız aranmaksızın işlenebilecektir.

 1. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Kişisel verileriniz,

 • Sitenin ziyareti, sitede sunulan ürün ve/veya hizmetlerden faydalanabilmeniz, site aracılığıyla gönderdiğiniz görüş ve önerilerinize ulaşabilmemiz, iletişim faaliyetlerini yürütebilmemiz,
 • Ürün ve hizmetlere ilişkin bildirimleri ve güncellemeleri sizlere iletebilmemiz,
 • Mal/hizmet satış süreçlerini yürütebilmemiz, geri bildirimleriniz doğrultusunda mal/hizmet üretim ve operasyon süreçlerini yürütebilmemiz, satış sonrası hizmetleri sağlayabilmemiz, ürün/hizmetlerimizin pazarlama süreçlerini yürütebilmemiz,
 • Ticari faaliyetleri yürütebilmemiz ve iş stratejilerini belirleyebilmemiz/uygulayabilmemiz,
 • Sistem yönetimimizi sağlayabilmemiz, sorunları belirleyebilmemiz, sitemizi geliştirebilmemiz, faaliyetlerimiz ve sitemiz ile ilgili güncellemeleri size iletebilmemiz, sizleri bilgilendirebilmemiz,
 • Resmi makamların taleplerine ya da iletişim konularına cevap verebilmemiz gibi amaçlarla Kanun’un 5. Ve 6. maddelerinde belirtilen amaçlar dahilinde işlenebilmekte ve işbu amaç için gerekli olan azami ve kanuni süreler kadar muhafaza edilmektedir.
 1. Kişisel Verilerin Üçüncü Kişilere Aktarılması

Kişisel Verileriniz; yukarıda belirtilen amaç ya da amaçlar doğrultusunda Kanun’un 8. maddesi kapsamında belirtilen aktarım şartları çerçevesinde yurt içinde bulunan, depolama, arşivleme, bilişim teknolojileri desteği (bulut, program, hosting gibi) aldığımız üçüncü kişilere, hizmet sağlayıcılarına, danışmanlık firmaları (avukat, mali müşavir vb.) ile yasal ya da düzenleyici yükümlülükleri ya da talepleri yerine getirmek için yetkili kurum ve kuruluşlar ve belirlenen amaçlarla aktarımın gerekli olduğu diğer ilgili taraflara yalnızca süreç ile ilgili olduğu ölçüde aktarılabilmektedir.

 1. Kişisel Veri Güvenliği

Şirket olarak, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmemesini, kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmemesini, kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli teknik ve idari tedbirleri almayı, gerekli denetimleri yaptırmayı taahhüt ederiz. Ve fakat sitemiz üzerine eklenmiş olan bir bağlantı veya bir link aracılığıyla üçüncü kişilerin kişisel veri işleme faaliyetleri, işbu Gizlilik Politikası kapsamında değildir.

Şirket olarak, kişisel verilerinizi korumak için gerekli ve yeterli her türlü hukuki, idari ve teknik tedbirleri aldığımızı bildiririz. Fakat, internet ortamında yapılan veri aktarımlarının veyahut veri depoma sistemlerinin yüzde yüz güvenli olduğunu taahhüt etmek mümkün değildir.

 1. İlgili Kişi Olarak Haklarınız

 

Kanun’un 11. maddesi uyarınca Şirket’e başvurarak;  

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

 

Yukarıda belirtilen taleplerinizi içeren başvurunuzu Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca hazırlayarak aşağıdaki adreslerimiz üzerinden tarafımıza iletebilirsiniz. Lütfen güncel başvuru yöntemlerini başvuru öncesinde mevzuattan teyit ediniz.

Başvurularınızı internet sitemizde yer alan İlgili Kişi Başvuru Formu https://www.seppump.com/kisisel-verilerin-korunmasi-politikasi-basvuru-formu/ ile yapabilirsiniz.

 1. Kişisel Verilerin Saklama Süresi

Şirket, yukarıda belirtilen işleme amaçlarının gerektirdiği süre boyunca, işlenen kişisel verileri saklayacaktır. Bununla birlikte, Şirket ve ilgili kişi arasında meydana gelebilecek herhangi bir ihtilaf durumunda, ispat yükümlülüğünün gerçekleştirilebilmesi amacıyla sınırlı olmak üzere ve ilgili mevzuat uyarınca belirlenen zamanaşımı süreleri boyunca işlenen kişisel verileri saklayabilecektir.

Saklama sürelerine ilişkin detaylı bilgi için Kişisel Verileri Saklama ve İmha Politikası’nı https://www.seppump.com/kisisel-verilerin-saklanmasi-ve-imhasi-politikasi/ inceleyiniz.

 1. Çerez Nedir?

Çerez (cookie), ziyaret ettiğiniz internet siteleri tarafından tarayıcılar aracılığıyla cihazınıza veya ağ sunucusunda depolanan küçük metin dosyalarıdır.  Çerezler, kullanılmakta lan internet sitesinin daha kullanıcı dostu olmasına, daha verimli kullanılmasına yaramaktadır.  

 1. Çerez Türleri ve Kullanım Amaçları ve Türleri

 

İnternet Sitemizde çerez kullanılmasının başlıca amaçları aşağıda sıralanmaktadır:

 • İnternet sitesinin işlevselliğini ve performansını arttırmak yoluyla sizlere sunulan hizmetleri geliştirmek,
 • İnternet Sitesini iyileştirmek ve İnternet Sitesi üzerinden yeni özellikler sunmak ve sunulan özellikleri sizlerin tercihlerine göre kişiselleştirmek,
 • İnternet Sitesinin, sizin ve Şirketimizin hukuki ve ticari güvenliğinin teminini sağlamak.

İnternet sitemizde aşağıda belirtilen çerez türleri kullanılmaktadır:

 • Performans Çerezleri; Bir web sitesinin düzgün bir şekilde çalışabilmesi, sitenin özelliklerinden ve sunulan hizmetlerden yararlanabilmeniz için kullanılması gereken çerezlerdir.
 • Analitik Çerezler; Analitik çerezler ile internet sitesini ziyaret edenlerin sayıları, internet sitesinde görüntülenen sayfaların tespiti, internet sitesi ziyaret saatleri, internet sitesi sayfaları kaydırma hareketleri gibi analitik sonuçların üretimini sağlayan çerezlerdir.
 • Pazarlama Çerezleri, Web sitemiz reklam veriyor. Bu çerezler, size gösterdiğimiz reklamları sizin için anlamlı olacak şekilde kişiselleştirmek için kullanılır. Bu çerezler ayrıca bu reklam kampanyalarının verimliliğini takip etmemize yardımcı olur.
 1. Çerezleri Kontrol Etme ve Silme

Cihazınızda bulunan çerezleri silebilir, çerezlerin kaydedilmesini engelleyebilirsiniz. Her tarayıcının çerez yönetimi farklı olduğundan, kullandığınız tarayıcının yardım menüsünü inceleyebilirsiniz. Aşağıda sık kullanılan tarayıcıların bilgilendirme linkleri paylaşılmıştır.

Tarayıcılarınızda çerezleri engellemek için aşağıdaki linkleri kullanabilirsiniz:

GoogleChrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=tr

Mozilla: https://support.mozilla.org/tr/kb/%C3%87erezleri%20engellemek

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/tr-tr/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Safari: Telefonunuzun “Ayarlar” bölümünden “safari” sekmesini seçip, “Gizlilik ve Güvenlik” Bölümünden tüm çerez yönetiminizi sağlayabilirsiniz.

Daha detaylı bilgi için, tercih ettiğiniz internet tarayıcısı ayarlar sekmesinden, gizlilik ve güvenlik ayarlarını kontrol edebilirsiniz.

 1. Yürürlük

Gizlilik ve Çerez Politikası 08.03.2021 tarihinde yürürlüğe girmiş ve www.seppump.com internet sitesinde ilgili kişilerin erişimine sunulmuştur.

GİZLİLİK VE ÇEREZ POLİTİKASI

Göksan Pompa San. Ve Tic. AŞ (“Şirket”), 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında veri sorumlusu sıfatını haiz olarak, kişisel verilerin işlenmesinde hukuka uygunluk, dürüstlük ve şeffaflık ilkeleri çerçevesinde gerçekleştirdiği faaliyetleriyle, Kanun’a uyum ile ilgili sorumluluklarının farkındadır. Bu sorumluluklarının uzantısı olarak hazırlanmış işbu Gizlilik ve Çerez Politikasında (“Politika”),  www.seppump.5bweb.com internet sitesi aracılığıyla siz site ziyaretçisi/kullanıcılarının toplanan kişisel verilerinin neler olduğuna ve bu verilerin nasıl işlendiğine, internet sitemizi ziyaretiniz esnasında hangi çerezlerin kullanıldığına ilişkin bilgilendirmeler yer almaktadır. 

 1. Hangi Veriler İşlenmektedir

Şirket olarak hangi kişisel verilerinizi, Kanun ve ilgili sair mevzuat kapsamında, veri sorumlusu sıfatı ile işlediğimizi işbu başlık altında sizlere iletmekteyiz:

 • Kimlik (ad soyad, anne- baba adı, doğum tarihi, doğum yeri, medeni hali, nüfus cüzdanı seri sıra no, T.C. kimlik no, bakmakla yükümlü olduğu kişilerin adı soyadı gibi),
 • İletişim (açık adres, telefon numarası, ikametgah bilgisi, adres no, e-posta adresi, iletişim adresi, telefon no gibi),
 • Müşteri İşlem (sipariş bilgisi, talep bilgisi, şikayet gibi)
 • Pazarlama (çerez kayıtları, kampanya çalışmasıyla elde edilen bilgiler gibi),
 • İşlem Güvenliği (kullanıcı parolaları, IP adresi bilgileri, internet sitesi giriş çıkış bilgileri, şifre ve parola bilgileri gibi),

Şirket, İnternet sitemiz aracılığıyla sunulan hizmetlere erişimin ve sunulan hizmetlere ilişkin kullanım alışkanlıklarının tespit edilmesi amacıyla çerez yoluyla IP bilgileri toplamaktadır.

 1. Kişisel Verilerin İşlenme Yöntemleri ve Hukuki Sebepler

Şirket, kişisel verilerinizi, hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun şekilde, belirli, açık ve meşru olmakla beraber bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olacak şekilde işlemekte ve ilgili Kanun ve mevzuattaki yükümlülüklerine uygun hareket ederek kişisel verilerinizin korunması için gerekli her türlü güvenlik tedbirlerini almaktadır. Bu hususta, Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası’nı [link eklenebilir] linki ile inceleyebilirsiniz.

Kişisel verileriniz, sitede yürütülen faaliyetler kapsamında otomatik veya otomatik olmayan yollarla, Kanun’un 5. maddesi çerçevesinde toplanmaktadır. Şirket ile iletişime geçmenize ve görüş ve önerilerinizi iletmenize yarayan info@seppump.5bweb.com ve info@goksan.com.tr e-posta adresleri ve şirket telefon hatları ile bize ulaşmanız halinde, internet sitesinde yer alan Başvuru Formları sekmesinde yer alan formlar ve Bize Ulaşın sekmesinde yer alan İletişim Formu aracılığıyla veyahut internet sitemizde kullandığımız çerezler vasıtasıyla kişisel verileriniz işlenebilmektedir.   

Bu kapsamda, ilgili Kanun’un 5’inci maddesinin 2’nci bendi uyarınca, kişisel verileriniz kanunlarda açıkça öngörülmesi, bir sözleşmenin kurulması ve ifası ile ilgili olması, hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek için zorunlu olması, bir hakkın tesisi, kullanılması ve korunması için zorunlu olması, şirketin meşru menfaatleri için zorunlu olması, kullanıcının kendisi tarafından alenileştirilmiş olması halinde açık rızanız aranmaksızın işlenebilecektir.

 1. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Kişisel verileriniz,

 • Sitenin ziyareti, sitede sunulan ürün ve/veya hizmetlerden faydalanabilmeniz, site aracılığıyla gönderdiğiniz görüş ve önerilerinize ulaşabilmemiz, iletişim faaliyetlerini yürütebilmemiz,
 • Ürün ve hizmetlere ilişkin bildirimleri ve güncellemeleri sizlere iletebilmemiz,
 • Mal/hizmet satış süreçlerini yürütebilmemiz, geri bildirimleriniz doğrultusunda mal/hizmet üretim ve operasyon süreçlerini yürütebilmemiz, satış sonrası hizmetleri sağlayabilmemiz, ürün/hizmetlerimizin pazarlama süreçlerini yürütebilmemiz,
 • Ticari faaliyetleri yürütebilmemiz ve iş stratejilerini belirleyebilmemiz/uygulayabilmemiz,
 • Sistem yönetimimizi sağlayabilmemiz, sorunları belirleyebilmemiz, sitemizi geliştirebilmemiz, faaliyetlerimiz ve sitemiz ile ilgili güncellemeleri size iletebilmemiz, sizleri bilgilendirebilmemiz,
 • Resmi makamların taleplerine ya da iletişim konularına cevap verebilmemiz gibi amaçlarla Kanun’un 5. Ve 6. maddelerinde belirtilen amaçlar dahilinde işlenebilmekte ve işbu amaç için gerekli olan azami ve kanuni süreler kadar muhafaza edilmektedir.
 1. Kişisel Verilerin Üçüncü Kişilere Aktarılması

Kişisel Verileriniz; yukarıda belirtilen amaç ya da amaçlar doğrultusunda Kanun’un 8. maddesi kapsamında belirtilen aktarım şartları çerçevesinde yurt içinde bulunan, depolama, arşivleme, bilişim teknolojileri desteği (bulut, program, hosting gibi) aldığımız üçüncü kişilere, hizmet sağlayıcılarına, danışmanlık firmaları (avukat, mali müşavir vb.) ile yasal ya da düzenleyici yükümlülükleri ya da talepleri yerine getirmek için yetkili kurum ve kuruluşlar ve belirlenen amaçlarla aktarımın gerekli olduğu diğer ilgili taraflara yalnızca süreç ile ilgili olduğu ölçüde aktarılabilmektedir.

 1. Kişisel Veri Güvenliği

Şirket olarak, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmemesini, kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmemesini, kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli teknik ve idari tedbirleri almayı, gerekli denetimleri yaptırmayı taahhüt ederiz. Ve fakat sitemiz üzerine eklenmiş olan bir bağlantı veya bir link aracılığıyla üçüncü kişilerin kişisel veri işleme faaliyetleri, işbu Gizlilik Politikası kapsamında değildir.

Şirket olarak, kişisel verilerinizi korumak için gerekli ve yeterli her türlü hukuki, idari ve teknik tedbirleri aldığımızı bildiririz. Fakat, internet ortamında yapılan veri aktarımlarının veyahut veri depoma sistemlerinin yüzde yüz güvenli olduğunu taahhüt etmek mümkün değildir.

 1. İlgili Kişi Olarak Haklarınız

 

Kanun’un 11. maddesi uyarınca Şirket’e başvurarak;  

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

 

Yukarıda belirtilen taleplerinizi içeren başvurunuzu Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca hazırlayarak aşağıdaki adreslerimiz üzerinden tarafımıza iletebilirsiniz. Lütfen güncel başvuru yöntemlerini başvuru öncesinde mevzuattan teyit ediniz.

Başvurularınızı internet sitemizde yer alan İlgili Kişi Başvuru Formu [Link eklenebilir] ile yapabilirsiniz.

 1. Kişisel Verilerin Saklama Süresi

Şirket, yukarıda belirtilen işleme amaçlarının gerektirdiği süre boyunca, işlenen kişisel verileri saklayacaktır. Bununla birlikte, Şirket ve ilgili kişi arasında meydana gelebilecek herhangi bir ihtilaf durumunda, ispat yükümlülüğünün gerçekleştirilebilmesi amacıyla sınırlı olmak üzere ve ilgili mevzuat uyarınca belirlenen zamanaşımı süreleri boyunca işlenen kişisel verileri saklayabilecektir.

Saklama sürelerine ilişkin detaylı bilgi için Kişisel Verileri Saklama ve İmha Politikası’nı [Link eklenebilir] inceleyiniz.

 1. Çerez Nedir?

Çerez (cookie), ziyaret ettiğiniz internet siteleri tarafından tarayıcılar aracılığıyla cihazınıza veya ağ sunucusunda depolanan küçük metin dosyalarıdır.  Çerezler, kullanılmakta lan internet sitesinin daha kullanıcı dostu olmasına, daha verimli kullanılmasına yaramaktadır.  

 1. Çerez Türleri ve Kullanım Amaçları ve Türleri

 

İnternet Sitemizde çerez kullanılmasının başlıca amaçları aşağıda sıralanmaktadır:

 • İnternet sitesinin işlevselliğini ve performansını arttırmak yoluyla sizlere sunulan hizmetleri geliştirmek,
 • İnternet Sitesini iyileştirmek ve İnternet Sitesi üzerinden yeni özellikler sunmak ve sunulan özellikleri sizlerin tercihlerine göre kişiselleştirmek,
 • İnternet Sitesinin, sizin ve Şirketimizin hukuki ve ticari güvenliğinin teminini sağlamak.

İnternet sitemizde aşağıda belirtilen çerez türleri kullanılmaktadır:

 • Performans Çerezleri; Bir web sitesinin düzgün bir şekilde çalışabilmesi, sitenin özelliklerinden ve sunulan hizmetlerden yararlanabilmeniz için kullanılması gereken çerezlerdir.
 • Analitik Çerezler; Analitik çerezler ile internet sitesini ziyaret edenlerin sayıları, internet sitesinde görüntülenen sayfaların tespiti, internet sitesi ziyaret saatleri, internet sitesi sayfaları kaydırma hareketleri gibi analitik sonuçların üretimini sağlayan çerezlerdir.
 • Pazarlama Çerezleri, Web sitemiz reklam veriyor. Bu çerezler, size gösterdiğimiz reklamları sizin için anlamlı olacak şekilde kişiselleştirmek için kullanılır. Bu çerezler ayrıca bu reklam kampanyalarının verimliliğini takip etmemize yardımcı olur.
 1. Çerezleri Kontrol Etme ve Silme

Cihazınızda bulunan çerezleri silebilir, çerezlerin kaydedilmesini engelleyebilirsiniz. Her tarayıcının çerez yönetimi farklı olduğundan, kullandığınız tarayıcının yardım menüsünü inceleyebilirsiniz. Aşağıda sık kullanılan tarayıcıların bilgilendirme linkleri paylaşılmıştır.

Tarayıcılarınızda çerezleri engellemek için aşağıdaki linkleri kullanabilirsiniz:

GoogleChrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=tr

Mozilla: https://support.mozilla.org/tr/kb/%C3%87erezleri%20engellemek

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/tr-tr/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Safari: Telefonunuzun “Ayarlar” bölümünden “safari” sekmesini seçip, “Gizlilik ve Güvenlik” Bölümünden tüm çerez yönetiminizi sağlayabilirsiniz.

Daha detaylı bilgi için, tercih ettiğiniz internet tarayıcısı ayarlar sekmesinden, gizlilik ve güvenlik ayarlarını kontrol edebilirsiniz.

 1. Yürürlük

Gizlilik ve Çerez Politikası 08.03.2021 tarihinde yürürlüğe girmiş ve www.seppump.5bweb.com internet sitesinde ilgili kişilerin erişimine sunulmuştur.