Relevant Person Application Form

  • Home
  • Personal Data Protection Policy Application Form

Çalışan Adaylarının Kişisel Verilerinin İşlenmesine Yönelik Aydınlatma Metni

Relevant Person Application Form

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI POLİTİKASI

BAŞVURU FORMU

Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası (“Politika”) kapsamında, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) madde 11’de belirtilen ilgili Kişinin Hakları maddesine istinaden veri sahibi, veri sorumlusu sıfatına haiz olan şirketimiz Göksan Pompa San. Ve Tic. AŞ’ne (“Şirket”) Politikada belirtilen talepler ve usuller doğrultusunda başvuruda bulunma hakkında sahiptir.

Başvurunun nasıl yapılacağı aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

 

Başvuru Yöntemi

 

 

Başvurunun Yapılacağı Adres

 

Başvuru Gönderiminde Belirtilecek Bilgi

 

Şahsen Başvuru [Başvuru sahibinin bizzat gelerek kimliğini tevsik edici belge ile başvurması]

Atatürk Organize Sanayi Bölgesi, 10014 Sok. No:7

Çiğli, İzmir

Zarfın üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.
Noter Vasıtasıyla Başvuru

Atatürk Organize Sanayi Bölgesi, 10014 Sok. No:7

Çiğli, İzmir

Tebligat zarfına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.
Güvenli Elektronik İmza İle Başvuru [Güvenli elektronik imza ile imzalanarak Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) yoluyla başvurması]goksanpompa@hs01.kep.trE-postanın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılacaktır.
Mobil İmza ya da E-posta İle Başvuru [İlgili kişi tarafından veri sorumlusuna daha önce bildirilen ve veri sorumlusunun sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle]kvkk@goksan.com.trE-postanın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılacaktır.

Ayrıca, Kurul’un belirleyeceği diğer yöntemler duyurulduktan sonra bu yöntemler üzerinden de başvuruların ne şekilde alınacağı Şirketimizce duyurulacaktır.

Tarafımıza iletilmiş olan başvurularınız Kanun’un 13’üncü maddesinin 2’nci fıkrası gereğince, talebin niteliğine göre talebinizin Şirketimize ulaştığı tarihten itibaren otuz gün içinde yanıtlandırılacaktır. Yanıtlarımız Kanunu’nun 13’üncü maddesi hükmü gereğince yazılı veya elektronik ortamdan tarafınıza ulaştırılacaktır.

 

Forma ulaşmak için lütfen tıklayınız.

 

İşbu Form, ilgili başvurunuza gerekli ve kanuni süresinde cevap verilebilmesi için hazırlanmıştır. Kişisel veri güvenliğinin sağlanması amacıyla, kimlik ve yetki tespiti için Şirketimiz tarafından ek bilgi ve belge talep etme hakkımızı saklı tuttuğumuzu belirtiriz. Form içerisinde yer alan bilgilerin doğru ve güncel olmaması durumunda, Şirketimizin herhangi bir sorumluluğu doğmayacağını hatırlatırız.

  1. Başvuru Sahibinin İletişim Bilgileri
Ad- Soyad:
T.C. Kimlik No/Pasaport No:
Adres:
E-posta, Telefon Numarası:
Şirket ile İlişkiniz

: ☐ Müşteri

☐ İş Ortağı

☐ Ziyaretçi

☐ Diğer (Lütfen belirtiniz.)

  1. Başvuru Sahibi Talep Detayı
 Talep KonusuSeçiminiz
1.        Şirketinizin kişisel verilerimi işleyip işlemediğini öğrenmek istiyorum.
2.        Şirketinizin kişisel verilerimi işliyorsa buna ilişkin bilgi talep ediyorum.
3.        Şirketiniz tarafından kişisel verilerimin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenmek istiyorum.
4.        Şirketiniz tarafından yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerimin aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenmek istiyorum.
5.        Kişisel verilerimin eksik veya yanlış işlendiğini düşünüyorum, bunların düzeltilmesini talep ediyorum.

Belirtiniz:

……………………………

6.        Kişisel verilerimin kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalktığını düşünüyorum ve bu çerçevede kişisel verilerimin silinmesini/yok edilmesini/anonim hale getirilmesini istiyorum.

 ☐

 

7.        

Eksik ve yanlış işlendiğini düşündüğüm kişisel verilerimin aktarıldığı üçüncü kişiler nezdinde de;

a) Düzeltilmesini istiyorum.

b) Silinmesini istiyorum.

c) Anonim hale getirilmesini istiyorum.

(Yalnızca bir kutu seçiniz.)

a) ☐

Belirtiniz:

………………………………..

b) ☐

c) ☐

 

8.        Şirketiniz tarafından işlenen verilerimin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhime bir sonucun ortaya çıktığını düşünüyorum ve bu sonuca itiraz ediyorum.

Belirtiniz:

…………………………………

9.        Şirketiniz tarafından kişisel verilerimin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğradım, zararın giderilmesini talep ediyorum.

Belirtiniz:

…………………………………

 

İşbu başvuruda tarafınıza sağlamış olduğum bilgi ve belgelerin doğru ve güncel olduğun ve şahsıma ait olduğunu beyan ederim. Yukarıda belirttiğim talepler doğrultusunda, Şirketinize yapmış olduğum başvurumun Kanun’un 13’üncü maddesi uyarınca değerlendirilerek tarafıma bilgi verilmesini talep ederim. Bu kapsamda yukarıda iletmiş olduğum kişisel verilerimin, başvurumun değerlendirilmesi, cevaplandırılması, başvurumun tarafıma ulaştırılması, kimliğimin ve adresimin tespiti amaçlarıyla sınırlı olarak Şirketiniz tarafından işlenmesine onay veriyorum.

 

 

Başvuranın Adı Soyadı:

Başvuru Tarihi:

İmza: