Aydınlatma Metni

ÇALIŞAN ADAYLARININ KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİNE YÖNELİK AYDINLATMA METNİ

 1. Veri Sorumlusu

İşbu Çalışan Adaylarının Kişisel Verilerinin İşlenmesine Yönelik Aydınlatma Metninin (“Aydınlatma Metni”) amacı, Göksan Pompa San. Ve Tic. AŞ (“Şirket”) olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) madde 10’da öngörülen aydınlatma yükümlülüğümüz çerçevesinde, kişisel verilerinizin toplanma yöntemi, işlenme amaçları, hukuki sebepleri, işlenen kişisel verilerinizin kimlere ve hangi amaçlarla aktarılabileceği ve haklarınız konularında sizleri bilgilendirmektir.

 1. Kişisel Verilerin İşleme Yöntemleri ve Hukuki Sebepler

Kişisel Verileriniz, işe alım süreçlerimiz kapsamında; ilgili mevzuatta öngörülen nedenlerle, hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi, siz aday çalışanlarımızla iş ilişkimizin kurulması için aşağıda sayılan yöntemler/kanallar vasıtasıyla otomatik yahut otomatik olmayan yollarla, Kanun’un 5. maddesi çerçevesinde toplanmaktadır.

 • İş başvuruları ve istihdam için profesyonel olarak aracılık eden sair kurum, kuruluş ve şahıslar üzerinden yahut profesyonel işi bu olmayıp sizlere referans olan sair kurum, kuruluş ve şahıslar üzerinden,
 • Şirketimiz internet sitesinde yer alan e-posta adresi üzerinden ve “Başvuru Formları” sekmesinden,
 • AOSB’ye veya İŞKUR’a yapılan başvurular, iş başvurusu sayfaları, kariyer portalları gibi aday çalışan kişisel verilerinin toplanmasına ve işlenmesine imkân tanıyan kanallar üzerinden ve iş görüşmeleri çerçevesinde alınan notlar aracılığıyla.
 1. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Kişisel Verileriniz;

 • Aday çalışan başvuru, seçim, yerleştirme ve istihdam süreçlerinin yürütülmesi,
 • Talep edilen pozisyona uygunluğun değerlendirilmesi ve iş ilişkisinin kurulması,
 • Şirket insan kaynakları politikalarının ve süreçlerinin planlanması ve yürütülmesi,
 • Şirket faaliyetlerinin ilgili mevzuat ve Şirket politika/prosedürlerine uygun olarak yerine getirilmesi,
 • Şirket iş birimleri tarafından gerekli operasyonel faaliyetlerin yürütülmesi ile Şirket operasyonlarının güvenliğinin temini,
 • İşe alım süreçlerine ilişkin aday çalışan ile iletişim kurulması,
 • İş görüşmesinin olumsuz sonuçlanması durumunda ilerleyen dönemlerde oluşabilecek uygun pozisyonlar için değerlendirilmesi,
 • Resmi makamların taleplerine ya da iletişim konularına cevap verilmesi gibi amaçlarla Kanun’un 5. Ve 6. maddelerinde belirtilen amaçlar dahilinde işlenebilmekte ve işbu amaç için gerekli olan azami ve kanuni süreler kadar muhafaza edilmektedir.
 1. Kişisel Verilerin Üçüncü Kişilere Aktarılması

Kişisel Verileriniz; yukarıda belirtilen amaç ya da amaçlar doğrultusunda Kanun’un 8. maddesi kapsamında belirtilen aktarım şartları çerçevesinde yurt içinde bulunan,

 • Beyan ettiğiniz bilgilerin teyidi amacıyla referans olarak belirtilen kişilerle,
 • Depolama, arşivleme, bilişim teknolojileri desteği (sunucu, hosting), güvenlik gibi alanlarda destek alınan üçüncü kişilere,
 • Yasal ya da düzenleyici yükümlülükleri ya da talepleri yerine getirmek için yetkili kurum ve kuruluşlar ve belirlenen amaçlarla aktarımın gerekli olduğu diğer ilgili taraflara yalnızca süreç ile ilgili olduğu ölçüde aktarılabilmektedir.
 1. Haklarınız

Kanun’un 11. maddesi uyarınca, ilgili kişi, Şirket’e başvurarak;

 • kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

 

Yukarıda belirtilen taleplerinizi içeren başvurunuzu Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca hazırlayarak aşağıdaki adreslerimiz üzerinden tarafımıza iletebilirsiniz. Lütfen güncel başvuru yöntemlerini başvuru öncesinde mevzuattan teyit ediniz.

Posta adresi: Atatürk Organize Sanayi Bölgesi, 10014 Sok. No:7 Çiğli, İzmir

E- posta adresi: kvkk@goksan.com.tr

Kep adresi: goksanpompa@hs01.kep.tr

 

İşbu Aydınlatma Metnini okudum ve anladım.

Aday Çalışan/Stajyer

Ad Soyad:

Tarih:

İmza:

REFERANS TAAHHÜDÜ

Referans olarak belirttiğim kişiler ile referans kontrolü yapılması amacıyla iletişime geçilebileceğini, ilgili kişilere ilişkin Kişisel Verilerin Şirket ile paylaşılabilmesine yönelik gerekli bilgilendirmenin yapıldığını/izinlerin alındığını taahhüt ederim.

Aday Çalışan/Stajyer

Ad Soyadı:

İmza: